Executive Search & Board Recruitment

Vår process

Executive Search

Process
Vi erbjuder djupgående rådgivning i alla faser av en sökprocess och vårt mål är alltid att överträffa förväntningarna. Detta genom att tillgängliggöra ett noggrant urval av framstående kandidater - och ett smidigt verkställande av en omfattande process.

De huvudsakliga momenten som vi går igenom vid en matchning består av följande steg:


1 - Sökprioriteringar

Vi analyserar vilka utmaningar som är specifika för rollen och bolaget. Detta dels för att klargöra vilka förmågor, färdigheter och kunskaper som krävs - men också för att bredda perspektivet och tankesätten angående behovet.

Vi försöker finna eventuella antaganden, för att utmana dessa i ett tidigt stadie. Tydlighet är i fokus.

Tillsammans tar vi fram en specifikation, skulpterad utifrån positionen och efterfrågade kandidater. Den ska beskriva rollen, bolaget, målen, utmaningarna och ansvarets omfattning - samt vilka kvalifikationer, erfarenheter och kompetenser som är nödvändiga för att lyckas i rollen.

Vår sökprocess formas av de prioriteringar och specifika önskemål som ert bolag har.


2 - Sökstrategi

Vi undersöker företag och sektorer, för att hitta kandidater med relevanta kvalifikationer och färdigheter.

Till en början utgår vi från Uniqruits egna etablerade nätverk och kanaler. Vi vårdar kontakter inom en bred och varierad krets av styrelseledamöter och befattningshavare - från branscher och funktioner som ingår i våra mest centrala kompetensområden; Ekonomi, Redovisning, Bank och Försäkring.

Vi pratar även med relevanta tredjepartskontakter, utanför våra egna nätverk, för att utöka sökområdet.

Slutligen sammanställer vi noggrant utvalda prospekt i en lista, som ligger till grund för era överväganden.


3 - Utvärdering av kandidater

Vi närmar oss de potentiella kandidaterna för att undersöka deras intresse för rollen. Ibland har vi lyxen att vara informerade om kandidatens drivkrafter och karriärmål - något som vi gärna använder i diskussionen om den presenterade nya möjligheten.

När diskussioner ger lovande utfall, bokar vi in mer strukturerade kompetensbaserade intervjuer.

I slutet av det här steget får ni en uppdaterad lista med lovande kandidater. Dessa kandidater passar, utifrån den tidigare formulerade specifikationen - och har nu även bekräftat intresse för rollen.


4 - Presentation av färdiga kandidater

Nu är det dags för oss att presentera de kvalificerade, lovande och intresserade kandidaterna för er. Vi förmedlar våra analyser av vardera kandidat i djupgående rapporter.

Rapporterna inkluderar kommentarer baserade på de relevanta insikter vi har skapat gällande tidigare prestationer och framgångar - både från interna och externa källor.

Vi förser er med verktyg och rådgivning, för att göra en kvalificerad bedömning av kandidaternas verkställighetsförmåga i en djupintervju.

Vi verifierar även varje kandidats akademiska kvalifikationer.


5 - Fullbordande av matchingen

När ni har valt er kandidat och är redo för att ta ett beslut, tar vi ett steg tillbaka för att göra en djupgående bakgrundskontroll, anpassad utifrån en befattningsanalys. Vi följer även upp kandidatens formella referenser, för att få vår samlade uppfattning om kandidaten bekräftad.

I den här fasen håller vi en mycket nära kontakt med både er och kandidaten - som båda står inför en stor och spännande förändring. Vid behov finns vi redo att stödja er vid förhandling och utformning av kontraktet.

När matchningen är genomförd, alla är nöjda och avtalen är undertecknade, håller vi gärna fortsatt kontakt under en period för att följa upp onboarding-processen och utvecklingen.


Board Recruitment


Idag har aktieägare väldigt höga förväntningar på ett bolags styrelse - det verkar gå i takt med hur övrig granskning av institutioner i samhället accelererar.

Även bland bolagets egna ledare och beslutsfattare växer efterfrågan på direktiv och råd från styrelsen. Hur kan vi bättre genomföra stora förändringar? Vilka globala och tekniska möjligheter kan utnyttjas bättre? Hur säkerställer vi tillväxt och hållbarhet?

Styrelsen ska forma företagets framtid. Därför är det viktigt att interna kompetenser inventeras kontinuerligt. En bra komposition av värdefulla kompetenser kan lyfta ett bolag högt - men att genomföra förändringar i en styrelse framgångsrikt kräver också hög kompetens.

Uniqruit erbjuder rådgivning och har ett eget nätverk av personer som, i rätt styrelse, skulle kunna vara mycket värdefulla komplement.